Chat with us, powered by LiveChat Rheoliadau Parcio a Thraffig Tu Allan i Lundain - PATROL

Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am reoli traffig yn eu hardal. Mae hyn yn cynnwys gorfodi cosbau parcio, lonydd bysus, taliadau defnyddwyr ffyrdd ac, yng Nghymru, traffig symudol.

 

Nid oes neb eisiau derbyn tocyn, ond, os ydych chi wedi derbyn tocyn , mae gwybodaeth am y camau nesaf a’r manylion cyswllt cywir ar gael drwy PATROL.

 

Mae Cyd-bwyllgor PATROL (Rheoliadau Parcio a Thraffig Tu Allan i Lundain) yn cynrychioli dros 300 o awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr (tu allan i Lundain). Maent hefyd yn paratoi gwybodaeth ynglŷn â chosbau a gyflwynwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth i fodurwyr sydd heb dalu am ddefnyddio Croesfan Afon Dartford – Thurrock ( ‘Dart Charge’), a’r cosbau a gyflwynwyd gan Gyngor Bwrdeistref Halton yn gysylltiedig â Chroesfan Pont Afon Merswy (‘Merseyflow’).

7028
 

RWYF WEDI DERBYN TOCYN

Os ydych chi wedi derbyn cosb parcio neu unrhyw Hysbysiad Tâl Cosb arall (HTC), mae mwy o wybodaeth am eich opsiynau a’r camau nesaf ar gael yma.

 
6917
 

EICH HTC: GWYBODAETH YCHWANEGOL

Mae gwybodaeth ddefnyddiol ar gael yma i’ch galluogi i ddeall eich tocyn yn well.

 

NEWYDDION DIWEDDARAF

GWOBRAU PARC, 10 GORFFENNAF 2018: CYNGOR SIR DYFNAINT YN ENNILL Y WOBR AM YR ADRODDIAD GORAU

Cynhaliwyd gwobrau blynyddol PATROL PARC (Parking Annual Report Awards by Councils) yn y Senedd yn San Steffan ddydd Mawrth, Gorffennaf 10. Derbyniodd Cyngor Sir Dyfnaint y wobr am yr adroddiad gorau. Roedd y seremoni yn gyfle i ddarganfod mwy am y gwaith arbennig sy’n cael ei wneud gan aelodau PATROL drwy Gymru a Lloegr, i […]

MESURAU AMGYLCHEDDOL NEWYDD YN 2018

Ym mis Hydref cyhoeddodd DEFRA eu bod am gynyddu uchafswm y dirwyon sy’n cael eu cyflwyno ‘yn y fan a’r lle’ am daflu sbwriel  i £150 o Ebrill 2018. Maent hefyd wedi cyhoeddi dirwyon newydd i berchnogion cerbydau os caiff sbwriel ei daflu o’u cerbyd. Mae’n costio bron i £800miliwn y flwyddyn i lanhau’n strydoedd […]

CYHOEDDI CYNLLUNIAU ADRAN YR AMGYLCHEDD, BWYD A MATERION GWLEDIG (DEFRA) I LEIHAU NO2 AR Y FFYRDD

Mae’n rhaid i’r cynghorau sy’n gyfrifol am y priffyrdd sy’n rhan o Gynllun Ansawdd Aer DEFRA, baratoi eu cynlluniau terfynol i leihau NO2 erbyn diwedd 2018, meddai Louise Hutchinson, Cyfarwyddwr PATROL. “Mae’n debygol y bydd 33 o briffyrdd tu allan i Lundain yn torri cyfyngiadau llygredd cyfreithiol oherwydd lefelau uchel o NO2. Mae’n rhaid i […]

Skip to content