Mae awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr (y tu allan i Lundain) yn gyfrifol am reoli traffig yn eu hardal. Gall hyn gynnwys parcio, lonydd bysiau, codi tâl ar ddefnyddwyr ffyrdd – gan gynnwys Parthau Aer Glân – gollwng sbwriel o gerbydau a gorfodi traffig symud.

 

Does neb eisiau derbyn tocyn; ond os felly, mae PATROL yn rhoi gwybodaeth i chi am y camau nesaf y gallwch eu cymryd a'r lle cywir i gysylltu.

 

Y PATROL (Parcio add Traffic Regulations Otu allan London) Mae’r Cydbwyllgor yn cynrychioli dros 300 o awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr (y tu allan i Lundain). Mae PATROL hefyd yn darparu gwybodaeth mewn perthynas â chosbau a roddwyd o gynlluniau codi tâl ar ddefnyddwyr ffyrdd eraill. Mae hyn yn cynnwys cosbau a roddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth am fethu â thalu tâl yn y Croesfan Afon Dartford-Thurrock ('Dart Charge') cynllun a chan Gyngor Bwrdeistref Halton yn y Croesfannau Pont Porth Merswy ('Llif Mersi') cynllun.

Large Button showing Penalty Charge Notice graphic
 

YR WYF WEDI DERBYN TOCYN

Os ydych wedi derbyn tocyn parcio neu Hysbysiad Tâl Cosb arall (PCN), darganfyddwch eich opsiynau a'ch camau nesaf yma.

 
Large Button showing Question Mark graphic
 

EICH HTC: GWYBODAETH YCHWANEGOL

Deall yn well y gosb yr ydych wedi'i derbyn cyrchu gwybodaeth ddefnyddiol yma.

 

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

PATROL Driving Improvement Awards Logo_For website

Brighton a Gogledd Essex yn fuddugol yng Ngwobrau Gwella Gyrru newydd PATROL

Mae Cyngor Dinas Brighton & Hove a Phartneriaeth Parcio Gogledd Essex (NEPP) wedi’u cyhoeddi fel enillwyr ar y cyd ym mlwyddyn gyntaf Gwobrau Gwella Gyrru newydd PATROL. Lansiodd PATROL y rhaglen wobrau newydd eleni i ysbrydoli a chydnabod gweithgareddau ymwybyddiaeth y cyhoedd awdurdodau lleol sy'n ysgogi newid cadarnhaol yn y ...
Abstract-photo-of-man-using-laptop-keyboard

Achosion allweddol y Tribiwnlys Cosbau Traffig bellach wedi'u cyhoeddi ar-lein

Mae’r Tribiwnlys Cosbau Traffig wedi lansio gwefan i ddod ag achosion allweddol y penderfynwyd arnynt gan ei ddyfarnwyr ei hun a rhai o dribiwnlysoedd traffig eraill y DU ynghyd mewn un lle am y tro cyntaf. Mae achosion allweddol ar y wefan newydd, wedi'u brandio fel Traff-iCase (yn agor mewn tab newydd), wedi'u curadu gyda'i gilydd oherwydd y ...
Small Logo of the PATROL Promoting Awarness of Civil Enforcement through Reporting (PACER) Awards_

12 awdurdod lleol ar restr fer Gwobrau PATROL PACER eleni

Mae’n bleser gan PATROL gyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Hyrwyddo Ymwybyddiaeth o Orfodi Sifil trwy Adrodd (PACER) eleni, sy’n cydnabod Adroddiadau Blynyddol parcio a rheoli traffig 2021/22. Mae'r awdurdodau ar y rhestr fer fel a ganlyn: Bath a Gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf Cyngor Canol Swydd Bedford Cyngor Dwyrain Swydd Gaer Cyngor Dosbarth Chichester Swydd Gaerloyw ...
Photo-of-Councillor-Simon-Cronin-of-Worcester-City-Council

Teyrngedau yn dilyn marwolaeth y Cynghorydd Simon Cronin

Mae'n ddrwg gan PATROL adrodd am farwolaeth aelod o'r Cydbwyllgor, y Cynghorydd Simon Cronin o Gyngor Dinas Caerwrangon, yn dilyn salwch byr. Gwasanaethodd y Cynghorydd Cronin fel Cynghorydd dros Ward Lleiandy Caerwrangon ers 2007 ac roedd wedi cael ei ail-ethol yn ddiweddar. Roedd yn weithgar mewn ystod eang o faterion yn ymwneud â materion y Cyngor...
British Parking Association Selfish Paring Campaign Artwork

BPA yn ceisio parch at anghenion hygyrchedd yn yr ymgyrch 'parcio hunanol' ddiweddaraf

Mae Cymdeithas Parcio Prydain (BPA) wedi lansio menter gwybodaeth gyhoeddus newydd i annog modurwyr i beidio â thorri'r ddarpariaeth barcio ar gyfer y rhai ag anabledd ac anghenion hygyrchedd. Yr ymgyrch, a gefnogir gan Disabled Motoring UK a Llywodraeth Cymru, yw cam diweddaraf ymgyrch 'parcio hunanol' y BPA, sy'n canolbwyntio ar ...
Official-Portrait-of-Mark-Harper-MP_Secretary-of-State-for-Transport-since-25-October-2022

Penodi Mark Harper yn Ysgrifennydd Gwladol newydd dros Drafnidiaeth

Mae’r Gwir Anrhydeddus Mark Harper wedi’i benodi’n Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth, a ddaw i rym ar 25 Hydref. Mae’n cymryd lle’r Gwir Anrhydeddus Anne-Marie Trevelyan – a benodwyd ym mis Medi yn unig – fel rhan o ad-drefnu Cabinet y Prif Weinidog Rishi Sunak. Harper, sy'n AS dros Fforest y Ddena ...
cyCymraeg
Neidio i'r cynnwys