Brighton a Gogledd Essex yn fuddugol yng Ngwobrau Gwella Gyrru newydd PATROL

Mae Cyngor Dinas Brighton & Hove a Phartneriaeth Parcio Gogledd Essex (NEPP) wedi’u cyhoeddi fel enillwyr ar y cyd ym mlwyddyn gyntaf Gwobrau Gwella Gyrru newydd PATROL. Lansiodd PATROL y rhaglen wobrau newydd eleni i ysbrydoli a chydnabod gweithgareddau ymwybyddiaeth y cyhoedd awdurdodau lleol sy’n ysgogi newid cadarnhaol yn narpariaeth gwasanaethau gorfodi a […]

Achosion allweddol y Tribiwnlys Cosbau Traffig bellach wedi'u cyhoeddi ar-lein

Mae’r Tribiwnlys Cosbau Traffig wedi lansio gwefan i ddod ag achosion allweddol y penderfynwyd arnynt gan ei ddyfarnwyr ei hun a rhai o dribiwnlysoedd traffig eraill y DU ynghyd mewn un lle am y tro cyntaf. Mae achosion allweddol ar y wefan newydd, sydd wedi'u brandio fel Traff-iCase (yn agor mewn tab newydd), wedi'u curadu gyda'i gilydd oherwydd ffeithiau, materion a phwyntiau cyffredin […]

12 awdurdod lleol ar restr fer Gwobrau PATROL PACER eleni

Mae’n bleser gan PATROL gyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Hyrwyddo Ymwybyddiaeth o Orfodi Sifil trwy Adrodd (PACER) eleni, sy’n cydnabod Adroddiadau Blynyddol parcio a rheoli traffig 2021/22. Mae’r awdurdodau ar y rhestr fer fel a ganlyn: Cyngor Caerfaddon a Gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf Cyngor Canol Swydd Bedford Cyngor Dwyrain Swydd Gaer Cyngor Dosbarth Chichester Cyngor Sir Gaerloyw Sir Hampshire […]

Teyrngedau yn dilyn marwolaeth y Cynghorydd Simon Cronin

Mae'n ddrwg gan PATROL adrodd am farwolaeth aelod o'r Cydbwyllgor, y Cynghorydd Simon Cronin o Gyngor Dinas Caerwrangon, yn dilyn salwch byr. Gwasanaethodd y Cynghorydd Cronin fel Cynghorydd dros Ward Lleianod Caerwrangon ers 2007 ac roedd wedi cael ei ail-ethol yn ddiweddar. Bu'n weithgar mewn ystod eang o faterion yn ymwneud â swyddogaethau trwyddedu a rheoleiddio'r Cyngor. Mae e […]

BPA yn ceisio parch at anghenion hygyrchedd yn yr ymgyrch 'parcio hunanol' ddiweddaraf

Mae Cymdeithas Parcio Prydain (BPA) wedi lansio menter gwybodaeth gyhoeddus newydd i annog modurwyr i beidio â thorri'r ddarpariaeth barcio ar gyfer y rhai ag anabledd ac anghenion hygyrchedd. Yr ymgyrch, a gefnogir gan Disabled Motoring UK a Llywodraeth Cymru, yw cam diweddaraf ymgyrch ‘parcio hunanol’ y BPA, sy’n canolbwyntio ar bwysigrwydd modurwyr […]

HYSBYSIAD O GYFARFOD – 9 Gorffennaf 2024

Cyfarfod Blynyddol CYD-BWYLLGOR DYFARNU PATROL (Rheoliadau Parcio a Thraffig y Tu Allan i Lundain) Rhoddir hysbysiad drwy hyn bod cyfarfod blynyddol Cydbwyllgor Dyfarnu PATROL i'w gynnal ddydd Mawrth 9 Gorffennaf 2024 yn 18 Smith Square, Llundain, SW1P 3HZ Y cyfarfod yn cychwyn am 11:00yb. Am ragor o wybodaeth a chopi […]

Penodi Mark Harper yn Ysgrifennydd Gwladol newydd dros Drafnidiaeth

Mae’r Gwir Anrhydeddus Mark Harper wedi’i benodi’n Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth, a ddaw i rym ar 25 Hydref. Mae’n cymryd lle’r Gwir Anrhydeddus Anne-Marie Trevelyan – a benodwyd ym mis Medi yn unig – fel rhan o ad-drefnu Cabinet y Prif Weinidog Rishi Sunak. Harper, sy’n AS dros Fforest y Ddena ac yn gyfrifydd siartredig gan […]

Cyngor Gogledd-ddwyrain Swydd Lincoln yn cynhyrchu Adroddiad Blynyddol gorau 2020/21

Mae Cyngor Gogledd-ddwyrain Swydd Lincoln wedi’i feirniadu’n Enillydd Cyffredinol Gwobrau Hyrwyddo Ymwybyddiaeth o Orfodi Sifil drwy Adrodd (PACER) 2022 PATROL. Daeth Adroddiad Blynyddol 2020/21 y Cyngor ar ei weithrediadau parcio a thraffig i’r brig ymhlith llu o gyflwyniadau rhagorol i raglen wobrwyo PATROL eleni. Roedd y tîm o Ogledd Ddwyrain Swydd Lincoln yn […]

Dyfarnodd Cyngor Dwyrain Swydd Gaer Enillydd Cyffredinol yng Ngwobrau PATROL PACER 2021

Cyngor Dwyrain Sir Gaer >> yw Enillydd Cyffredinol Gwobrau Hyrwyddo Ymwybyddiaeth o Orfodi Sifil trwy Adrodd (PACER) eleni, a oedd yn cydnabod Adroddiadau Blynyddol 2019/20. Cyflwynwyd y wobr i’r tîm o Ddwyrain Swydd Gaer yn ystod derbyniad yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Llun 25 Hydref, ynghyd ag enillwyr gwobrau eraill o eleni a […]

Caroline Sheppard OBE i ymddeol fel Prif Ddyfarnwr y Tribiwnlys Cosbau Traffig

Bydd Caroline Sheppard OBE yn ymddeol fel Prif Ddyfarnwr y Tribiwnlys Cosbau Traffig (TPT) ym mis Mawrth 2022. Yn ddiwygiwr ei natur, mae ei gyrfa hir a disglair wedi’i nodweddu gan y ddealltwriaeth nad ymarfer ar ei phen ei hun yw dyfarnu, ond baromedr i asesu’r effeithiolrwydd, effaith neu gymesuredd gorfodi sifil. Mae'r arsylwadau a […]

Parcio Palmant: ymateb PATROL i ymgynghoriad yr Adran Drafnidiaeth

Mae PATROL wedi ymateb i ymgynghoriad Parcio Palmant: Opsiynau ar gyfer Newid yr Adran Drafnidiaeth (DfT), a oedd yn canolbwyntio ar dri opsiwn posibl i awdurdodau lleol yn Lloegr (y tu allan i Lundain) fynd i’r afael â pharcio ar balmentydd. Darllenwch ymateb PATROL i'r ymgynghoriad yma >>. Y tri opsiwn a gynigiwyd gan yr Adran Drafnidiaeth yn ei hymgynghoriad oedd: I ddibynnu ar welliannau i’r […]

cyCymraeg
Neidio i'r cynnwys